1- در ۴ هفته گذشته میل جنسی شما چگونه بوده است؟
2- در 4 هفته گذشته در چه تعداد از روابط جنسی واژینال / هر نوع رابطه ای از نظر هیجانی برانگیخته شده اید؟
3- در ۴ هفته گذشته چند بار در حین رابطه جنسی احساس مرطوب شدن را تا آخر رابطه داشته اید؟ (رابطه واژینال یا هر نوع فعالیت جنسی)
4- در 4 هفته گذشته در چه تعداد از رابطه به شکل دخول واژینال در رسیدن به ارگاسم مشکل داشتید؟
۵- در 4 هفته گذشته به صورت کلی چقدر از زندگی جنسی خود رضایت داشتید؟
6- در ۴ هفته گذشته چند نوبت احساس درد یا ناراحتی حین دخول واژینال داشته اید؟